Privace policy

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť IFT InForm Technologies a.s., so sídlom: Elektrárenská 12428, 831 04  Bratislava,                  IČO: 35 968 915 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3761/B ako prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "IFT"), si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou IFT.

Zodpovednou osobou, ktorú určila IFT a na ktorú sa môžete obracať so svojimi podnetmi, uplatňovanými právami a ďalšími požiadavkami je: JUDr. Roman Hajdučík,     e -mail: Kotvahajducik@akhajducik.sk.                                                    

 

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

 IFT spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých prehľad nájdete na tejto stránke.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje IFT spracúva, môžu byť najmä klienti, potenciálni klienti (odberatelia služieb, návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov spoločnosti IFT, obchodní partneri) a ich zástupcovia, ďalší účastníci obchodných vzťahov zamestnanci spoločnosti IFT, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby (ktorých osobné údaje IFT spracúva na základe oprávneného záujmu).

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli spoločnosti IFT v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so spoločnosťou IFT, alebo ktoré IFT získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. IFT získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

 

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 Medzi osobné údaje, ktoré  IFT spracúva, patria základné a rozšírené identifikačné údaje dotknutej osoby slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby, informácie o bankovom spojení, identifikačné údaje dotknutej osoby na prístup do informačných systémov a komunikačných kanálov spoločnosti IFT, osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dohodnutie a plnenie zo zmlúv, informácie o odberných miestach, informácie o spotrebe energií, informácie o fakturovaných sumách, korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou, osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti IFT voči dotknutým osobám a takýmto tretím osobám, osobné údaje zamestnancov spoločnosti IFT a informácie obchodnej a marketingovej povahy. IFT spracúva osobné údaje jednotlivých dotknutých osôb v rôznom rozsahu.

 

3. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

IFT spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti IFT, plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou IFT a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti IFT alebo tretích osôb, zvýšenie komfortu dotknutej osoby (napr. ponuky produktov, služieb a informácií v rámci priameho marketingu IFT, ako aj tretích osôb, prieskum spokojnosti), vedenie databázy užívateľov na prístup do informačných systémov , vedenie databáz digitalizovaných dokumentov, vedenie evidencií na účely uplatňovania právnych nárokov, vedenie evidencií súvisiacich s platbami, sledovanie štatistických a ekonomických parametrov, sledovanie prevádzkových parametrov činnosti spoločnosti IFT.

 Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak IFT nemá dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôže pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy.

 

4. Príjemcovia osobných údajov

 Vaše osobné údaje spracúva priamo IFT alebo sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v zahraničí, ktorí poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technických a organizačných opatreniach na zaistenie primeranej bezpečnosti osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané len v kyberneticky aj fyzicky dobre zabezpečených informačných systémoch.

Medzi oprávnených sprostredkovateľov a príjemcov Vašich osobných údajov patria oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti energetiky, poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia), poskytovatelia asistenčných, poradenských a ďalších služieb, V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj  verejnoprávnym orgánom.

Podrobné informácie o subjektoch, s ktorými IFT spolupracuje a ktorým poskytuje niektoré osobné údaje Vám poskytneme na požiadanie.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok poskytnuté štátnym orgánom (súdom, Polícii SR, notárom, orgánom finančnej správy atď., v rámci výkonu ich zákonných povinností) alebo ich IFT môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

 IFT uchováva Vaše osobné údaje počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. Na účel plnenia zmluvy uchováva IFT osobné údaje počas trvania príslušnej zmluvy  a po zániku zmluvy do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy alebo po dobu nevyhnutnú, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

 

6. Práva dotknutej osoby

 IFT spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou prípadov, pri ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov súhlas nevyžaduje. V prípade, ak IFT spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu spoločnosti IFT, alebo osobne na centrále spoločnosti IFT. 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od spoločnosti IFT potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak IFT spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám.

IFT je povinná Vám na Vašu žiadosť poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

Máte právo na to, aby IFT bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov (ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávneného záujmu spoločnosti IFT alebo tretej strany).

Máte právo získať od spoločnosti IFT osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov. Máte právo na to, aby IFT bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak neexistuje žiadny iný právny základ spracúvania týchto údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť IFT, na jej zodpovednú osobu: hajducik@akhajducik.sk,   alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tento dokument nadobúda  účinnosť od 1.12.2020 a nahrádza predchádzajúce informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené zo strany IFT v dokumentácii určenej pre zákazníkov.